Aleš Tolar

Aleš Tolar

redaktor

42 let, deset let žiji v Plzni-Malesicích, vystudoval gymnázium v Tachově a žurnalistiku na filozofické fakultě UP v Olomouci, celý život pracují v médiích, začínal jsem jako sportovní, později zpravodajský redaktor a editor v Denících Bohemia. Zájmy? Především sport. Hraje aktivně squash, nohejbal, fotbal, jezdí na kole. Velký fanoušek plzeňského hokeje i fotbalu. Co Tě přimělo kandidovat v Malesicích?V Malesicích se od počátku snažím angažovat ve veřejných věcech. Stál jsem u zrodu a do loňska byl předsedou místního spolku Plzeň9, který pořádá spoustu akcí pro místní lidi. Už před čtyřmi roky jsem poprvé kandidoval v obecních volbách a uplynulé volební období byl v zastupitelstvu, bohužel s kolegy z našeho sdružení jsme zůstali v menšině, a tedy v opoziční roli. Museli jsme tak bohužel často jen přihlížet tomu, co se v Malesicích děje, respektive neděje a neměli moc možností to nějak ovlivnit. Co by se v Malesicích mělo změnit?Je toho celá řada. Vyjmenuji tři základní věci. Především vodovod a kanalizace, Malesice jsou jediný obvod v Plzni, kde stále není. Přitom, jak je Plzeň bohaté město a kolik utrácí stamilionů za jiné pro život ne tak důležité projekty, je pro mě zcela nepochopitelné, že u nás tuhle základní infrastrukturu stále nemáme a dál platí jen plané sliby, které dali politici před mnoha lety při připojení Malesic k Plzni. V mnoha zdejších domech jsou lidé odkázaní i na hodně nekvalitní studniční vodu, splašky končí v potoce… Je to ostuda. A kvůli tomu, že nejsou vyřešeny sítě, nelze upravovat finální povrchy silnic a chodníků, které podle toho vypadají. Třeba návsi v Malesicích i Vlkýši by zasloužily revitalizaci a lepší povrchy, jako je tomu dnes už v řadě obcí.Druhým velkým tématem pro Malesice je podle mě bezpečnost – ať už v souvislosti s místními ubytovnami, tak s houstnoucí silniční dopravou. Obojí se musí řešit. Kvůli problémovým lidem by Malesice měly mít svého obecního policajta na celý úvazek, ne jen občas na pár hodin, stejně to platí pro dopravu, kde by se navíc mělo na několika místech upravit i dopravní značení a policie hlídat, jak ho řidiči respektují.Dotřetice mě trápí jistá rozdělenost a rozhádanost lidí v našem obvodě, to že nedrží pospolu tak, jak by na malé vesnici, kterou přece jen Malesice i Dolní Vlkýš jsou, mělo být. Myslím si, že obecní úřad by v tomto směru měl hrát důležitou roli, více podporovat místní spolky a sám i pořádat pro děti a mladé rodiny i pro starší a seniory více akcí, kde by se lidé mohli společně setkávat a sbližovat se. K tvým velký zájmům patří sport a také jsi se stal členem hnutí PRO Zdraví a Sport. Kdy sis byl naposledy zasportovat? A jaký iontový nápoj po sportu nejraději piješ?Snažím se sportovat téměř denně. Nyní asi nejvíc kolo. Loni na podzim jsem ještě hrál za malesické béčko i fotbal, ale teď už to nestíhám, hraji totiž za Malesice i nohejbal a tam se musím pochlubit, že v okresní soutěži nám to celkem jde a jsme na předních místech tabulky. Každé vítězství, ale i prohru, pochopitelně rád zapiju s kluky v Malesickém Dvoře nebo v hospodě Pod Farou plzeňským pivkem.

NAŠI KANDIDÁTI

!-- {"name":"","type":"layout","children":[{"name":"About","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"center-right","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"bottom-right","image":"","image_size":"","image_width":"350","image_effect":"parallax","image_parallax_bgx_start":"80","image_parallax_bgx_end":"80","image_parallax_bgy_start":"","image_parallax_bgy_end":"","padding":"large","padding_remove_bottom":true,"title":""},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"s","layout":",","gutter":"small","vertical_align":false,"match":false},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":[""],"image_position":"center-center","style":""},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h1","content":"Ale\u0161 \n
Tolar","title_decoration":"line","margin":""}},{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"div","content":"redaktor","title_decoration":"bullet","title_style":"h5","margin":"remove-vertical"}},{"name":"","type":"text","props":{"margin":"large","column_breakpoint":"m","content":"

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=QwSi9j5AC0c\n

42 let, deset let \u017eiji v Plzni-Malesic\u00edch, vystudoval gymn\u00e1zium v Tachov\u011b a \u017eurnalistiku na filozofick\u00e9 fakult\u011b UP v Olomouci, cel\u00fd \u017eivot pracuj\u00ed v m\u00e9di\u00edch, za\u010d\u00ednal jsem jako sportovn\u00ed, pozd\u011bji zpravodajsk\u00fd redaktor a editor v Den\u00edc\u00edch Bohemia. Z\u00e1jmy? P\u0159edev\u0161\u00edm sport. Hraje aktivn\u011b squash, nohejbal, fotbal, jezd\u00ed na kole. Velk\u00fd fanou\u0161ek plze\u0148sk\u00e9ho hokeje i fotbalu.\n

Co T\u011b p\u0159im\u011blo kandidovat v Malesic\u00edch?
V Malesic\u00edch se od po\u010d\u00e1tku sna\u017e\u00edm anga\u017eovat ve ve\u0159ejn\u00fdch v\u011bcech. St\u00e1l jsem u zrodu a do lo\u0148ska byl p\u0159edsedou m\u00edstn\u00edho spolku Plze\u01489, kter\u00fd po\u0159\u00e1d\u00e1 spoustu akc\u00ed pro m\u00edstn\u00ed lidi. U\u017e p\u0159ed \u010dty\u0159mi roky jsem poprv\u00e9 kandidoval v obecn\u00edch volb\u00e1ch a uplynul\u00e9 volebn\u00ed obdob\u00ed byl v zastupitelstvu, bohu\u017eel s kolegy z na\u0161eho sdru\u017een\u00ed jsme z\u016fstali v men\u0161in\u011b, a tedy v opozi\u010dn\u00ed roli. Museli jsme tak bohu\u017eel \u010dasto jen p\u0159ihl\u00ed\u017eet tomu, co se v Malesic\u00edch d\u011bje, respektive ned\u011bje a nem\u011bli moc mo\u017enost\u00ed to n\u011bjak ovlivnit.\n

Co by se v Malesic\u00edch m\u011blo zm\u011bnit?
Je toho cel\u00e1 \u0159ada. Vyjmenuji t\u0159i z\u00e1kladn\u00ed v\u011bci. P\u0159edev\u0161\u00edm vodovod a kanalizace, Malesice jsou jedin\u00fd obvod v Plzni, kde st\u00e1le nen\u00ed. P\u0159itom, jak je Plze\u0148 bohat\u00e9 m\u011bsto a kolik utr\u00e1c\u00ed stamilion\u016f za jin\u00e9 pro \u017eivot ne tak d\u016fle\u017eit\u00e9 projekty, je pro m\u011b zcela nepochopiteln\u00e9, \u017ee u n\u00e1s tuhle z\u00e1kladn\u00ed infrastrukturu st\u00e1le nem\u00e1me a d\u00e1l plat\u00ed jen plan\u00e9 sliby, kter\u00e9 dali politici p\u0159ed mnoha lety p\u0159i p\u0159ipojen\u00ed Malesic k Plzni. V mnoha zdej\u0161\u00edch domech jsou lid\u00e9 odk\u00e1zan\u00ed i na hodn\u011b nekvalitn\u00ed studni\u010dn\u00ed vodu, spla\u0161ky kon\u010d\u00ed v potoce\u2026 Je to ostuda. A kv\u016fli tomu, \u017ee nejsou vy\u0159e\u0161eny s\u00edt\u011b, nelze upravovat fin\u00e1ln\u00ed povrchy silnic a chodn\u00edk\u016f, kter\u00e9 podle toho vypadaj\u00ed. T\u0159eba n\u00e1vsi v Malesic\u00edch i Vlk\u00fd\u0161i by zaslou\u017eily revitalizaci a lep\u0161\u00ed povrchy, jako je tomu dnes u\u017e v \u0159ad\u011b obc\u00ed.
Druh\u00fdm velk\u00fdm t\u00e9matem pro Malesice je podle m\u011b bezpe\u010dnost \u2013 a\u0165 u\u017e v souvislosti s m\u00edstn\u00edmi ubytovnami, tak s houstnouc\u00ed silni\u010dn\u00ed dopravou. Oboj\u00ed se mus\u00ed \u0159e\u0161it. Kv\u016fli probl\u00e9mov\u00fdm lidem by Malesice m\u011bly m\u00edt sv\u00e9ho obecn\u00edho policajta na cel\u00fd \u00favazek, ne jen ob\u010das na p\u00e1r hodin, stejn\u011b to plat\u00ed pro dopravu, kde by se nav\u00edc m\u011blo na n\u011bkolika m\u00edstech upravit i dopravn\u00ed zna\u010den\u00ed a policie hl\u00eddat, jak ho \u0159idi\u010di respektuj\u00ed.
Dot\u0159etice m\u011b tr\u00e1p\u00ed jist\u00e1 rozd\u011blenost a rozh\u00e1danost lid\u00ed v na\u0161em obvod\u011b, to \u017ee nedr\u017e\u00ed pospolu tak, jak by na mal\u00e9 vesnici, kterou p\u0159ece jen Malesice i Doln\u00ed Vlk\u00fd\u0161 jsou, m\u011blo b\u00fdt. Mysl\u00edm si, \u017ee obecn\u00ed \u00fa\u0159ad by v tomto sm\u011bru m\u011bl hr\u00e1t d\u016fle\u017eitou roli, v\u00edce podporovat m\u00edstn\u00ed spolky a s\u00e1m i po\u0159\u00e1dat pro d\u011bti a mlad\u00e9 rodiny i pro star\u0161\u00ed a seniory v\u00edce akc\u00ed, kde by se lid\u00e9 mohli spole\u010dn\u011b setk\u00e1vat a sbli\u017eovat se.\n

K tv\u00fdm velk\u00fd z\u00e1jm\u016fm pat\u0159\u00ed sport a tak\u00e9 jsi se stal \u010dlenem hnut\u00ed PRO Zdrav\u00ed a Sport. Kdy sis byl naposledy zasportovat? A jak\u00fd iontov\u00fd n\u00e1poj po sportu nejrad\u011bji pije\u0161?
Sna\u017e\u00edm se sportovat t\u00e9m\u011b\u0159 denn\u011b. Nyn\u00ed asi nejv\u00edc kolo. Loni na podzim jsem je\u0161t\u011b hr\u00e1l za malesick\u00e9 b\u00e9\u010dko i fotbal, ale te\u010f u\u017e to nest\u00edh\u00e1m, hraji toti\u017e za Malesice i nohejbal a tam se mus\u00edm pochlubit, \u017ee v okresn\u00ed sout\u011b\u017ei n\u00e1m to celkem jde a jsme na p\u0159edn\u00edch m\u00edstech tabulky. Ka\u017ed\u00e9 v\u00edt\u011bzstv\u00ed, ale i prohru, pochopiteln\u011b r\u00e1d zapiju s kluky v Malesick\u00e9m Dvo\u0159e nebo v hospod\u011b Pod Farou plze\u0148sk\u00fdm pivkem.","maxwidth":"xlarge"}}]},{"name":"","type":"column","props":{"widths":[""],"image_position":"bottom-left","image":"https:\/\/downloads-yootheme.storage.googleapis.com\/library\/nioh-studio\/layouts\/images\/pattern.svg?GoogleAccessId=GOOG4MS2DYOANFZBKT5C&Expires=1531242171&Signature=TBou7KKX3MjIvzLymlT7LK8rSDU%3D","image_width":"350","image_visibility":"m","image_effect":"parallax","image_parallax_bgy_start":-60,"image_parallax_bgy_end":"-50"},"children":[{"name":"","type":"image","props":{"margin":"","image":"images\/lide\/tolar-ales.jpg","image_width":"420","text_align":"right","text_align_breakpoint":"m","animation":"parallax","parallax_y_start":"-70","parallax_breakpoint":"s"}}]}]}]},{"name":"KANDIDATI-180813","type":"section","props":{"width":"default","padding":"large","style":"primary","animation":"fade","image_size":"cover","image_position":"center-center","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","id":"Kandidati"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"layout":"1-1","breakpoint":"m","vertical_align":true,"gutter":"medium","fixed_width":"large"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"image_position":"center-center","widths":["1-1"]},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h3","text_align":"center","content":"NA\u0160I KANDID\u00c1TI","title_style":"h5","title_decoration":"line"}}]}]},{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"image_position":"center-center","widths":["1-1"]},"children":[{"name":"","type":"grid","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_image":true,"show_link":true,"grid_default":"1","grid_medium":"","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","icon_ratio":"4","image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Zobrazit profil","link_style":"default","margin":"default","image_width":"","image_height":"","text_align":"center","text_align_breakpoint":"s","text_align_fallback":"center","grid_small":"4","filter_style":"tab","filter_all":true,"filter_position":"top","filter_align":"left","filter_grid_width":"auto","filter_breakpoint":"m","title_style":"h5","gutter":"medium","grid_masonry":false,"divider":false,"content_style":"","link_size":"small","image_border":"","image_box_shadow":"small","meta_margin":"small","title_decoration":"","panel_style":"","image_box_shadow_bottom":false,"icon_color":"","lightbox":false,"title_display":"","content_display":"item","lightbox_image_orientation":true,"item_maxwidth":"","margin_remove_bottom":false,"margin_remove_top":false},"children":[{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Irena V\u00edtovcov\u00e1","link":"\/irena-vitovcova","image":"images\/lide\/vitovcova-irena.jpg","content":"","meta":"p\u0159edsedkyn\u011b Ob\u010dansk\u00e9 sdru\u017een\u00ed ProCit"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Pavel Vost\u0159\u00e1k","link":"\/pavel-vostrak","image":"images\/lide\/vostrak-pavel-v3.jpg","content":"","meta":"OSV\u010c, tren\u00e9r ledn\u00edho hokeje"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Ale\u0161 Tolar","link":"\/ales-tolar","image":"images\/lide\/tolar-ales-v2.jpg","content":"","meta":"redaktor"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Prof. Zden\u011bk Vostrack\u00fd","link":"\/zdenek-vostracky","image":"images\/lide\/vostracky-zdenek.jpg","content":"","meta":" emeritn\u00ed rektor Z\u010cU Plze\u0148"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Mgr. Karol\u00edna Prokopov\u00e1","link":"\/karolina-prokopova","image":"images\/lide\/prokopova-karolina.jpg","content":"","meta":"u\u010ditelka a tren\u00e9rka atletiky"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Bc. Tom\u00e1\u0161 Mor\u00e1vek","link":"\/tomas-moravek","image":"images\/lide\/moravek-tomas.jpg","content":"","meta":"referent stavebn\u00edho \u00fa\u0159adu, fotbalov\u00fd tren\u00e9r ml\u00e1de\u017ee"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Pavel \u0160our","link":"\/pavel-sour","image":"images\/lide\/sour-pavel.jpg","content":"","meta":"mistr boxu v t\u011b\u017ek\u00e9 v\u00e1ze \u010cR"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Mgr. Marek \u0160lechta","link":"\/marek-slechta","image":"images\/lide\/slechta-marek.jpg","content":"","meta":"z\u0159izovatel st\u0159edn\u00ed \u0161koly"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Mgr. Pavel Hude\u010dek","link":"\/pavel-hudecek","image":"images\/lide\/hudecek-pavel.jpg","meta":"FA\u010cR, Grassroots tren\u00e9r ml\u00e1de\u017ee"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Ing. Tom\u00e1\u0161 Kotora","image":"images\/lide\/kotora-tomas.jpg","meta":"ekonom, \u0159editel baz\u00e9nu Slovany a Lochot\u00edn","link":"\/tomas-kotora"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Ji\u0159\u00ed Uhl\u00edk, MBA.","meta":"m\u00edstostarosta MO Plze\u0148 1","image":"images\/lide\/uhlik-jiri-v2.jpg","link":"\/jiri-uhlik"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Jakub Dort","meta":"jednatel spole\u010dnosti","link":"\/jakub-dort","image":"images\/lide\/dort-jakub.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Mgr. Alena Kr\u00e1lov\u00e1","meta":"pr\u00e1vn\u00edk","link":"\/alena-kralova","image":"images\/lide\/kralova-alena.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Ji\u0159\u00ed Winkelh\u00f6fer","image":"images\/lide\/winkelhofer-jiri.jpg","meta":"jednatel vy\u0161\u0161\u00ed odborn\u00e9 \u0161koly, starosta MO Plze\u0148 1 (2002 - 2007)","link":"\/winkelhofer-jiri"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":" Ing. Nad\u011b\u017eda Mauleov\u00e1, MBA","meta":"\u0159editelka st\u0159edn\u00ed \u0161koly a vy\u0161\u0161\u00ed odborn\u00e9 \u0161koly","image":"images\/lide\/mauleova-nadezda.jpg","link":"\/mauleova-nadezda"}}]}]}]}]}]} -->

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2021 PRO Plzeň